Les équipes :

 

Foot à 3 / U6- U7

Foot à 5 / U8 - U9

Foot à 8 / U10

Foot à 8 / U11

Foot à 5 / FEMININE

Foot à 8 / U12

Foot à 8 / U12 - U13

Foot à 8 / U13 Qualifoot

Foot à 11 / U14 - U15

Foot à 11 / U18

Seniors A

Senior B